Obra gràfica original a l'abast de tothom.... Faci's subscriptor de l'obra que vulgui i comenci o be continuï la seva col·lecció....
Amb un mínim de subscriptors podem editar una litografia dedicada a la seva població o fet cultural